Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima obavlja različite poslove. Samostalno izrađuje jednostavnije tehničke crteže i skice, a složenije očitava kako bi prema njima mogao izrađivati izratke. Radi na upravljačkim računalima na numerički kontroliranim strojevima, podešava ih, održava i popravlja. Po potrebi izvodi i jednostavnija tehnička mjerenja. Za sve se proračune, skiciranja i crteže koristi računalom i odgovarajućim programskim rješenjima.

Svoja znanja o svojstvima i primjeni materijala koristi za odabir materijala za izradu dijelova koji su primjereni zahtjevima postupka i tehničkog crteža. Shodno tome, odabire i alate koje će koristiti na numerički upravljanim alatnim strojevima te obavlja poslove njihovog finog podešavanja i kontrolira njihov rad.

Uvjet za upis:

U program usavršavanja za obavljanje poslova CNC operatera/ke može se upisati osoba koja ima:

 • završenu četverogodišnju srednju školu ili trogodišnju srednju školu strojarskog usmjerenja
 • liječničku svjedodžbu izdanu od liječnika medicine rada o nepostojanju zdravstvenih kontraindikacija za navedene poslove.

U program usavršavanja mogu se upisati i kandidati sa srednjom školskom ili stručnom spremom elektro struke, ako su proveli najmanje dvije godine na poslovima strojne obrade i montaže, što dokazuju ovjerenom potvrdom poslodavca u kojoj su navedeni poslovi koje je kandidat obavljao u radnom odnosu.

Trajanje programa: 352 sata

Teorijska nastava:114 sati predavanja,

Vježbe: 178 sata

Praktična nastava: 60 sati

Oblik izvođenja nastave: redovna nastava.

Nastavne cjeline:

 • Zaštita na radu
 • Osnove informatike i računalstva
 • Tehnologije za CNC obradu
 • CAD tehnike
 • CAD-CAM tehnologije
 • CNC tehnike
 • CNC tokarenje – osnove programiranja
 • CNC glodanje – osnove programiranja
 • Rukovanje CNC tokarilicama
 • Rukovanje CNC glodalicama
 • Završna provjera

ZNANJE, VJEŠTINE I KOMPETENCIJE KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Obrađivač na numerički upravljanim alatnim strojevima mora se znati samostalno služiti korisničkim programima vezanim uz zanimanje, naročito vezanim uz crtanje na računalu (Auto CAD, Catia, SolidEge). Također treba poznavati glavne dijelove numerički upravljanih alatnih strojeva, njihovu ulogu te principe i pravila rada stroja, kako bi mogao izvršavati podešavanje i pripremu za izvođenje zadanih operacija te redovno održavanje i popravljanje strojeva. Mora posjedovati znanja o alatima, principu rada i postupcima pripreme alata za rad na numerički upravljanim alatnim strojevima, znanja o primjeni programa za izradu izratka na numerički upravljanim alatnim strojevima te znanja o izradi istog.

MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Obrađivači na numerički upravljanim alatnim strojevima zapošljavaju se u radionicama strojne obrade, u pogonima za održavanje i proizvodnju strojnih dijelova i uređaja, u industrijskim i obrtničkim radionicama i tvrtkama. Moguće je zapošljavanje u svim industrijskim djelatnostima te u privatnom poduzetništvu. Nakon uspješno završenog programa dobiva se Uvjerenje o osposobljavanju koje se može evidentirati u elektroničkom zapisu podataka iz područja radnih odnosa (e-radnoj knjižici).